BusinessWise Administrator

BusinessWise Administrator (BWA) najviše zvanje koje neki korisnik može steći u korišćenju BusinessWise-a. Zvanje se isključivo dobija pohađanjem kursa, nakon čega se polaganjem ispita dobija zvanje BusinessWise Administrator.

Još prilikom projektovanja BusinessWise sistema uočila se složenost rukovanja BusinessWise sistemom, pa se iz tog razloga pristupilo uvođenju programa kojim bi se barem jedno lice, iz reda zaposlenih kod korisnika, obučilo za administriranje sistema. Administratorski posao je prilično redak jer jednom podešen BusinessWise će raditi korektno do ponovne promene u konfiguraciji, kada je potreban stručan rad BusinessWise Administratora. Manje kompanije sa dva do pet računara u mreži (radna mesta) obično nemaju interesa da šalju lica na obuku za BWA pa tu ulogu, s obzirom na veoma redak posao administriranja, preuzima naša kompanija. Ovo je najčešći kompromis, mada je preporuka da svaki korisnik koji može da izdvoji jedno lice, iz redova zaposlenih, pošalje to lice na kurs radi sticanja pomenutog zvanja. BWA može biti bilo koje lice koje ima osnovna znanja o radu na računaru, odnosno samostalno koristi neki od Windows operativnih sistema ili neku od verzija Linuxa i poznaje i koristi računarsku mrežu i mrežne servise u svojoj firmi.

BWA treba takođe pre dolaska na kurs da odlično poznaje organizaciju svoje firme, kao i probleme koji se rešaveju uz pomoć BusinessWise-a. Kao i sam BWA kurs tako i kurseve koji prethode BWA, MicroCore može obaviti u Knjaževcu u svom školskom centru, na opremi i na modelu naše firme. BWA kursevi se izvode isključivo u Knjaževcu sa po jednim kandidatom u trajanju od 20 školskih časova (pet, ili tri radna dana), nakon čega se polaže test i BWA zvanje se dobija nakon položenog testa.

Dobijanjem zvanja BWA može se obavljati samostalno administracija BusinessWise-a što podrazumeva:


Preuzmite BWA kurs