We have 6 guests and no members online


openSUSE Linux

 

.

Osnovna sredstva i obračun poslovne i poreske amortizacije

User Rating:  / 12
PoorBest 

Primena Medjunarodnih računovodstvenih standarda uslovljava obračun amortizacije na osnovu procenjenog veka korišćenja sredstva a ne kao do sada na osnovu propisanih amortizacionih stopa. To podrazumeva da u svojim Računovodstvenim politikama utrvrdite vek korišćenja svakog osnovnog sredstva, a onda na osnovu formule stopa = 100 / vek korišćenja utvrdite godišnju amortizacionu stopu. Način obračuna amortizacije (proporcionalni, degresivni ili funkcionalni) je takodje prepušten samom preduzeću da utvdi i to po grupama osnovnih sredstava, što takodje treba da predvidite u politikama. U skladu sa ovim u programskom paketu OSA – osnovna sredstva u delu gde se unose amortizacione grupe pamtimo stope amortizacije za grupu osnovnih sredstava i način obračuna, a u podacima za osnovno sredstvo pamtimo stopu amortizacije za to sredstvo i način obračuna amortizacije. Prilikom unosa osnovnih sredstava, kada unesete grupu (sada poresku), prikaže Vam se poreska stopa i način obračuna, a Vi treba, da na bazi računovodstvenih politika, unesete stopu amortizacije za to sredstvo i način obračuna.

Medjutim, Zakonom o porezu na dobit, propisane su stope amortizacije po grupama osnovnih sredstava na osnovu kojih se u poreskom bilansu priznaje trošak amortizacije.

Razvstavanje stalnih sredstava na osnovu člana 2 Pravilnika o načinu razvstavanja stalih sredstava po grupama i načinu utvrdjivanja amortizacije za poreske svrhe (SG 116/2004) je sledeće:Broj grupe

Vrsta stalnih sredstava

Amortizaciona stopa

 

1. Asfaltne površine

 

 

2. Avionske piste

 

I

3. Brane za akumulaciju voda

2,5%

 

4. Cevi za gasovod

 

 

5. Dokovi za vezivanje brodova

 

 

6. Elektrane

 

 

7. Električni dalekovodi

 

 

8. Eskalatori - pokretne stepenice

 

 

9. Hangari

 

 

10. Lukobrani

 

 

11. Marine

 

 

12. Mostovi

 

 

13. Nadvožnjaci i vijadukti

 

 

14. Naftovodi

 

 

15. Odvodni i dovodni kanali

 

 

16. Parking površine

 

 

17. Putevi i auto-putevi

 

 

18. Ribnjaci

 

 

19. Skladišta i rezervoari

 

 

20. Sportski objekti (stadioni, bazeni, sportske hale i dr.)

 

 

21. Silosi na poljoprivrednim dobrima

 

 

22. Tuneli

 

 

23. Vodovodi i cevovodi

 

 

24. Železnička infrastruktura

 

 

25. Zgrade

 

 

26. Sve ostale nepomenute nepokretnosti

 


 

1. Avioni

 

 

2. Automobili

 

II

3. Brodovi i ostali plovni objekti

10%

 

4. Klima uređaji

 

 

5. Liftovi

 

 

6. Bojleri

 

 

7. Nameštaj u brodovima

 

 

8. Medicinska oprema

 

 

9. Ograde

 

 

10. Oprema za kancelariju

 

 

11. Oprema za proizvodnju i distribuciju solarne energije

 

 

12. Oprema za proizvodnju i distribuciju električne energije, gasa, toplote i vode

 

 

13. Vagoni

 

 

14. Vinogradi

 

 

15. Voćnjaci

 

 

16. Nematerijalna ulaganja (koncesije, licence, patenti, žigovi, modeli, autorska prava, franšiza i druga prava)

 


 

1. Alat i inventar

 

 

2. Autobusi

 

III

3. Oprema za termo elektrane

15 %

 

4. Oprema za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda

 

 

5. Fiskalne kase

 

 

6. Fliperi

 

 

7. Hladnjače za povrće

 

 

8. Kalkulatori

 

 

9. Kamioni i prikolice

 

 

10. Laboratorijska oprema

 

 

11. Mašine za čišćenje žitarica

 

 

12. Oprema za fotokopiranje

 

 

13. Nameštaj koji nije pomenut na drugim mestima

 

 

14. Oprema za istraživanje

 

 

15. Postrojenja za pravljenje betona

 

 

16. Pokretna oprema za proizvodnju električne energije (agregati i sl.)

 

 

17. Radari

 

 

18. Televizijske antene

 

 

19. Sva ostala stalna sredstva (osim nepokretnosti) koja nisu posebno naznačena u grupama II do V

 


 

1. Nameštaj u avionima

 

 

2. Oprema za kontrolu zagađenja vazduha i vode - nelicencirana

 

IV

3. Oprema za emitovanje radio i TV programa

20%

 

4. Oprema za naftne bušotine

 

 

5. Oprema za obradu rude

 

 

6. Rezervni delovi za avione

 

 

7. Telegrafska i telefonska oprema (žice i razni kablovi)

 


 

1. Automobili za iznajmljivanje ili lizing i taksi vozila

 

 

2. Bilbordovi

 

V

3. Branici za puteve i pruge

30%

 

4. Električne reklame

 

 

5. Elektronska oprema za procesiranje podataka (kompjuteri) i sistemski i aplikacioni softveri

 

 

6. Oprema za informatičku infrastrukturu (Yupak, Internet)

 

 

7. Filmovi

 

 

8. Televizijske reklame i spotovi

 

 

9. Građevinska pokretna oprema

 

 

10. Kalupi za livenje

 

 

11. Knjige u biblioteci koje se iznajmljuju

 

 

12. Industrijski noževi

 

 

13. Oprema za seču drveća

 

 

14. Platno (tepisi, zastori, zavese, itisoni i sl.)

 

 

15. Pokretna oprema koja koristi električnu energiju (bušilica, brusilica i sl.)

 

 

16. Pokretni kampovi

 

 

17. Skeneri za bar kod

 

 

18. Traktori

 

 

19. Uniforme

 

 

20. Video igre - na novčić

 

 

21. Video trake, CD, DVD i sl.

 

 

22. Osnovno stado

 


Osnovna sredstva razvrstavate u odredjenu grupu na osnovu toga gde se i kako upotrabljava, tj koristi.

Na osnovu razvrstavanja stalnih sredstava za potrebe poreskog bilansa se sastavlja poseban obračun amortizacije i to:

    • za sredstva razvrstana u I grupu amortizacija se računa primenom proporcioalne metode za svako sredstvo posebno, primenom stope na nabavnu vrednost sredstva.

    • Za sredstva II do V grupe amortizacija se računa primenom degresivne metode na ukupnu vrednost sredstava razvrstanih po pojedinim grupama, i to u prvoj godini nabavke sredstva primenom stope na nabavnu vrednost, a u drugim godinama primenom stope na sadašnju vrednost (neotpisanu vrednost), utvrdjene na kraju prethodne godine, koja se uvećava za nabavke u godini i umanjuje za otudjenja u godini. U osnovicu za amortizaciju ulaze samo sredstva koja su u momentu nabavke imala vrednost veću od Prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, i ulaganja koja premašuju napred navedeni prosek.

    • Ukoliko vrednosti po osnovu otudjenja stalnih sredstava u toku poreske godine za grupe II do V prelazi slado grupe, saldo grupe na kraju godine je jednak nuli

    • Ukoliko je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije od II do V manji od pet (5) prosečnih mesečnih zarada po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe je jednak nuli.

 

U skladu sa napred navedenim izvršili smo izmene i dopune programskog paketa Osnovna sredstva. Pre bilo kakvog obračuna potrebno je svakom osnovnom sredstvu dodeliti poresku stopu iz Pravilnika. Ovo radimo iz menija

OSNOVNA SREDSTVA / IZMENE / IZMENA AM GRUPE

gde na bazi podatka o tome koje se sredstvo u koju grupu razvrstava unosimo potrebne podatke.

Tek po završteku ovog posla možemo raditi obračune.

Prilikom obračuna amortizacije u toku godine nije bitno da li se radi 1 ili više obračuna i dalje postupate isto kao i do sada. Na kraju godine, po završetku ukupnog obračuna amortizacije za poslovnu godinu, potrebno je uraditi poreski obračun amortizacije. Isti se radi na meniju

OSNOVNA SREDSTVA / OBRAČUNI / PORESKA AMORTIZACIJA

Pre obračuna program provereva da li ste uneli prosek republike po mesecima. Potrebno je da unesete prosek republike po mesecima na dan kada je objavljen podtak. Unos proseka radimo na meniju OSNOVNA SREDSTVA / MATIČNI PODACI / PROSEK REPUBLIKE.

Izmenama programa omogućili smo i to da inventurni broj može da bude NNN/NN, tj u slučaju kada imate nabavku više osnovnih sredstava, iste možete zavoditi pod istim inventurnim brojem sa dodeljivanjem podbroja, kao na primer 151/1, 151/2 itd, ili ukoliko je jedan računpolagač do sada dužio 3 ista osnovna sredstva, koja su nabavljena u istom trenutku i koje vodite pod istim inventurnim brojem, a sada treba 1 od njih da preda drugom računopolagaču, možete drugom računpolagaču dodetliti isti inventurni broj sa podbrojem, kao na pr 150, 150/1 i sl.

Ukoliko ste računovodstvenim politikama izabrali mogućnost usaglašenja stanja na dan 01.01.2004.godine potrebno je da izvršite procene vrednosti osnovnih sredstava i da na dan 01.01.2004 uneste nove vrednosti i nove stope amortizacije kroz meni

OSNOVNA SREDSTVA / MATIČNI PODACI / USKLADJIVANJE VREDNOSTI

Istim programom vršite i dalja usaglašenja, tj promene – revalorizacije, ako ste u politikama izabrali tu mogućnost.
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates  Valid XHTML and CSS.