BusinessWare Lite

ERP softver namenjen manjim korisnicima sa kompletnom svitom softvera za Vaš biznis

Početkom 1999. godine nastao je BusinessWare Lite (biznisver lajt), programski paket koji je, po izgledu i koncepcijski isti sa BusinesWare Enterprise, a namenjen je malim preduzetnicima. Kao što i sam “Lite” naziv kaže radi se o softveru koji ima određena ograničenja koja ne bi trebalo da smetaju ciljnom tržištu kome je ovaj programski paket namenjen:

- Broj stavaka u BusinessWare Finex-u ne može biti veći od 10000;
- Istovremeni rad maksimalno do dva BusinessWare Lite operatera istovremeno;
- Nemogućnost promene sadržaja softverskih paketa od kojih je BusinessWare Lite sastavljen;
- BusinessWare Lite može koristiti samo jedno pravno lice (nije moguće voditi više firmi).

S obzirom da istraživanja tržišta pokazuju da ovakvi mali preduzetnici preovlađuju (tačnije oni žine 75% od ukupnog broja firmi), došli smo do zaključka da je opravdano omogućiti i tim malim preduzetnicima jedan ERP softver kakav je BusinessWare. Naravno pri tom su načinjena neka ograničenja u pogledu broja stavki u finansijskom knjigovodstvu. Istraživanja su takođe pokazala da mali preduzetnici imaju između tri do pet hiljada stavki godišnje u glavnoj knjizi i da trenutni limit od 10000 stavaka koji važi u Lite verziji nije nikakvo ograničenje za ciljno tržište. Drugo ograničenje je broj od dva operatera koji mogu istovremeno raditi sa BusinessWare Lite verzijom. Sigurno je i rad samo jednog operatera za male zahteve ciljnog tržišta dovoljan, međutim često se javlja potreba da se na drugom računaru izvrše neki uvidi dok neki od operatera obavlja neke promene u ERP sistemu na prvom računaru, što je najčešći slučaj. Što se tiče sastava BusinessWare Lite-a, po našem mišljenju je broj opcija koje čine pomnuti paket zadovoljavajući, a jedina mogućnost dokupa se odnosi na BusinessWare Safe, programski paket za rad sa fiskalnim štampačima FP-550.

Dakle ograničenja koja su ugrađena u BusinessWare Lite nikako nisu razlog za uznemirenje bilo koje vrste u odnosu na Enterprise verziju, jer se dobija kvalitativno sve ono što već ima mnogo skuplja Enterprise verzija. Od početka 2008. godine u prodaji je takozvani BusinessWare Lite Expansion Pack ( BW LExP) , program čijom kupovinom prevazilazimo prvo ograničenje, u pogledu broja stavaka, za datu poslovnu godinu. Cena BW LExP zavisi od meseca u godini u kome se kupuje i u toku prve polovine godine nije moguće izvršiti kupovinu BW LExP-a .

BusinessWare Lite se sastoji od programskih modula koji su potpuno identični onima iz Enterprise verzije:
- BusinessWare Finex (finansijsko knjigovodstvo sa bilansima);
- BusinessWare Magic (robnomaterijalno knjigovodstvo sa fakturisanjem i poreskom evidencijom);
- BusinessWare Trade (maloprodaja sa praćenjem robnih zaliha);
- BusinessWare Wizard (“čarobnjaci” ili automatsko knjiženje promena iz maloprodaje i robnomaterijalnog knjigovodstva u finansijsko knjigovodstvo);
- BusinessWare FinOp (finansijska operativa sa knjigom primljenih i knjigom izdatih računa, delovodnikom dokumenata, predologom kompenzacije,...);
- BusinessWare Safe (računarska kasa za rad sa fiskalnim štampačima).

Za BusinessWare Lite verziju važi garancija od jedne godine, a pogodnosti koje važe u garantnom roku su iste kao i za Enterprise verziju:

- Za vreme garancije ne plaća se nikakva nadoknada. Garancija važi samo za kupce koji prvi puta kupuju Lite verziju, dok za korisnike koji kupuju novu verziju (upgrade) garantni rok ne važi.

- Za vreme garantnog roka korisnik dobija sve nove verzije programskog paketa, kao i izmene koje su prouzrokovane promenom u dotičnim zakonskim rešenjima. To praktično znači da nakon isteka garantnog roka korisnik poseduje najnoviju verziju programskog paketa.

- Za vreme garancije nove verzije programskog paketa mogu se preuzeti lično sa On-Line sistema naše kompanije ili sa sajta kompanije www.micro.co.rs, kao i instalacijom ovlaščenih servisera iz naše kompanije.

Održavanje u vangarantnom roku za BusinessWare Lite predviđeno je u visini trenutne cene Lite verzije na godišnjem nivou. To dakle iznosi približno 50 € mesečno. Održavanje se može plaćati mesečno ili u dogovorenoj periodici. Kupovinom BW LExP-a ne prekida se ugovor o održavanju u vangarantnom roku. Obuka za BusinessWare Lite je predviđena samo prilikom instalacije, ako instalaciju vrši neko iz kompanije Micro Business ili neko od ovlašćenih distributera u trajanju od 4 časa po slušaocu. Ako instalaciju vrši sam korisnik potrebne informacije mogu se pročitati iz odgovarajućeg uputstva.

BusinessWare Lite Moduli