BusinessWise KAM

BusinessWise KAM je programski paket namanjen obračunu kamate. Kamatu je moguće računati po:

Podaci za kamatni obračun mogu se uneti, snimiti i po želji modifikovati. Obračuni kamate takođe se mogu snimiti i bilo kada odštamati. Obračun kamate sadrži sve podatke na osnovu kojih je kamata sračunata, tako da je veoma lako prekontrolisati obračun. Podatke za obračun kamate možemo preuzeti i iz finansijskog knjigovodstva, ukoliko je BusinessWise Finex instaliran. Nakon preuzimanja moguće je ručno izabrati za koje podatke će se obračun kamate uraditi. Pored zakonske zatezne kamate, moguće je uneti i 99 tipova ugovorene kamate, koja će se uzimati u obračun po konfornoj ili po metoti prostog kamatnog računa. Programski paketi kao što su BusinessWise Komuna i BusinessWise CourtFlow koriste obračun kamate u svom radu ali nisu zavisni od ovog programskog paketa.