BusinessWise Magic

BusinessWise Magic je programski paket namenjen za skladišno, ili magacinsko poslovanje i tretira celokupnu problematiku ulaza/izlaza u/iz skladišta:

Takođe ovim programskim paketom vrši se i fakturisanje sa i bez PDV, na obrascima koje korisnik predloži, u dinarima ili devizama. U sastavu ovog programskog paketa nalazi se i sistem za automatski obračun PDV.

Promet u skladištima može biti po:

Zalihe se mogu voditi po:

Ostale karakteristike BusinessWise Magic programskog paketa koje se mogu uključiti ili isključiti za svako skladište su:

Posebno treba naglasiti da se prava snaga ovog programskog paketa ogleda kada je u sadejstvu sa ostalim programskim paketima, kao što je BusinessWise Wizard (Čarobnjaci) kojim se sve promene, koje su načinjene ovim programskim paketom, automatski proknjiže u finansijsko knjigovodstvo. Ako je instaliran BusinessWise Trade, onda se može raditi direktna otprema robe iz skladišta u maloprodajne objekte, gde se pri tome automatski izrađuju kalkulacije, bez dodatnih knjiženja u BusinessWise Trade. BusinessWise Commerce je direktno zavisan od BusinessWise Magic programskog paketa i ne može funkcionisati odvojeno. On pruža drugačiji uvid podataka, potreban komercijali, omogućava izradu profaktura i rezervaciju zaliha za kupca. Pogonsko knjigovodstvo pod nazivom BusinessWise WorkFlow je takođe u punoj meri zavisno od Magic paketa i koristi se u proizvodnji za lansiranje trebovanja na bazi strukturnih sastavnica i praćenje faza u proizvodnji.

S obzirom da je sa BusinessWise Magic omogućena automatska evidencija PDV, to je moguće jedino ako je na sistemu instaliran BusinessWise FinOp. Moglo bi se reći da postoji uzajamna zavisnost ovih programskih paketa, ali uslovna. To jest ako postoji BusinessWise Magic evidencija PDV u BusinessWise FinOp će postojati, u protivnom neće.